Blog

GÖRÜYOR MUYUZ K? HO?GÖRÜLÜ OLALIM?

IMG_4404

Foto?raf: Efe Filiz (solda) ve minik gönüllümüz Ada (sa?da) 🙂

 

BUGÜN ULUSLARARASI HO?GÖRÜ GÜNÜ

Gönüllümüz Efe Filiz’in 16 Kas?m Uluslararas? Ho?görü Günü için yazm?? oldu?u yaz?:

 

GÖRÜYOR MUYUZ K? HO?GÖRÜLÜ OLALIM?

Kli?e olacak belki ama bak?yoruz da görmüyoruz galiba. Bak?yoruz kendimizi kand?r?yoruz, yap?lacak çok ?ey var ama ben yapamam diyerek önce kendimizi yok say?p elimizi ta??n alt?na koymaktan uzakla??p, belki de kaç?p ötekile?iyoruz, sonra da yard?ma ihtiyac? olana dü?tü?ü çukurdan ç?kmas? için elimizi uzatmay?p, kendimizi uzatamayaca??m?za inand?rd???m?z için, onu toplumdan uzakla?t?r?yoruz, ötekile?tiriyoruz. Ötekile?tirdi?imiz ki?i evsizse daha evsiz, engelliyse daha engelli, suçluysa daha suçlu oluyor. Bireysel ve toplumsal bir y?k?ma ortak oluyoruz hep birlikte.  Bunun bir ç?kar yolu yok mu? Bunun bir çözümü yok mu? Çözüm bugünde ve en ba?ta gizli asl?nda, çözüm Uluslararas? Ho?görü Günü’nde gizli, çözüm görmeye ba?lamakta gizli, çözüm yap?lmas? gerekenleri görüp, yapabileceklerimizi fark etmekte gizli, çözüm evsiz dedi?imizde kirli, paspal, tehlikeli hayat?n? sokakta geçiren birinin akla geliyor olmas?nda öte; bir kase çorba ikram etti?imizde bizlere ho?görüyle çiçekler veren Osman Amca’y? görebilmekte gizli, Osman Amca’n?n sokak sokak gezip kedileri sahipsiz b?rakmad???n? görebilmekte gizli.

?çimizdeki iyi taraf? ke?fedip, kendimize ?efkatle yakla??p, kendimizi ho? görmeye ba?lad?ktan sonra ötekile?tirildi?ini dü?ündü?ümüz dezavantajl? insanlar? da ho? görmeye ba?layaca??z. Olumlu taraflar? yakalayaca??z ve daha güzel, ho?görü dolu bir dünyaya do?ru yol alaca??z.

Bana göre,  kendimizi bireysel ve toplumsal olarak ho? görmeye ba?lad???m?zda empati yetene?imizi geli?tirece?iz çünkü elimizi ta??n alt?na koyma cesaretini yakalayaca??z. Elimizi ta??n alt?na koyma cesaretine sahip oldu?umuzda ?ikayetçi olmay? b?rak?p ne yapabilirim diye soraca??z kendimize ve ihtiyaçlar? tespit edebilmek için daha derin dü?ünmeye ba?layaca??z. Daha derin dü?ünmeye ba?lad???m?zda zaten kendili?inden gerçekle?ecek empati içimizde. Ho?görülü oldu?umuz sürece çözüm odakl?, sakin ve sab?rl? dü?ünebilir empati yapabiliriz.

Ho?görülü olmak anlay??l? olmakt?r. Farkl? olabilece?imizi fark edip anlay??la yakla?makt?r. Herkesin ayn? olamayaca??n? göz ard? etmeden bir arada leziz bir ?eyi ortaya ç?kartmakt?r. Bizler, her ak?am  sokakta ya?ayan dostlar?m?za ikram etmek, onlara ho?görülü davranabilmek  için yapt???m?z mercimek çorbas? gibiyiz. Ben mercime?im,  sen baharats?n, bir di?erimiz tuz, ya? veya patates ancak bir arada s?cac?k kar?n doyurucu, belki de hastal???m?za ?ifa, leziz bir ?eyiz. Bu sayede ho?görülü oldu?umuz sürece birbirimizi kategorize etmez ve ötekile?tirmeyiz.

Bir kase çorba, bir kase ho?görü, bir kase umut olabilmek dile?iyle…

Efe Filiz

16 Kas?m 2017