Blog

“Soka??n gölgesinde ya?ayanlara yaln?z olmad?klar?n? hissettiriyoruz”

corba_haber

“Soka??n gölgesinde ya?ayanlara yaln?z olmad?klar?n? hissettiriyoruz”

corbada tuzunuz olsun

Çorbada Tuzun Olsun gönüllüleri tam iki y?ld?r her gün kar-k??, ya?mur-çamur demeden evsizlere çorba da??t?yor. Toplulu?un temsilcisi Ünsiye Karakurt, toplumda yerle?mi? ‘evsiz’ alg?s?n?n tersine, anadili gibi ?ngilizce konu?an veya Rolling Stones dinleyen evsizler de oldu?unu söylüyor. Karakurt’la Çorbada Tuzun Olsun hareketini ve gelecek planlar?n? konu?tuk.

Cihangir’de ?efkat Evi’nin önündeki haz?rl?klar?n ard?ndan yoku?u t?rmanmaya ba?l?yoruz. Herkes büyük bir ciddiyetle i?ini yapmaya haz?r. ?lk dura??m?z Firuza?a. Çorbalar kaselere konuyor, ekmekler veriliyor ve istikamet Gezi Park?. Parka vard???m?zda büyük bir kalabal???n s?raya girdi?ini görüyoruz. Orada da h?zl? bir ?ekilde çorbalar da??t?l?yor. Son durak Galatasaray Lisesi için h?zl?ca ?stiklal Caddesi’nden yürüyoruz. Ve son bir foto?raf çekilip, herkes evlerine da??l?yor. Bugün de birilerinin karn?, Çorbada Tuzun Olsun gönüllüleri sayesinde doydu. Peki ya yar?n, di?er gün?

2014 y?l?ndan bu yana aral?ks?z Beyo?lu’nda Firuza?a-Gezi Park?-Galatasaray Lisesi güzergah?nda çorba da??tan Çorbada Tuzun Olsun ekibi, tamamen bir gönüllü hareketi. Ekibin temsilcisi Ünsiye Karakurt, asl?nda özel bir ?irkette sat?n alma uzman? olarak çal???yor. Bir arkada?? vas?tas?yla çorba da??t?m?na gidip gelmeye ba?lad?ktan k?sa bir süre sonra da organizasyonda daha fazla yer almaya ba?lam??. Karakurt, Çorbada Tuzun Olsun hareketini anlat?yor.

– Çorbada Tuzun Olsun hareketi ne zaman ve nas?l ortaya ç?kt??

2014’te ba?lad? ve o günden beri gönüllü insanlar?n kat?l?m?yla yaz-k?? demeden devam ediyor. Bir kase s?cak çorba evsizler için çok de?erli ve evsiz insanlarla ileti?im kurabilmemiz için de bir araç ayn? zamanda. Çorba da??t?m? ile birlikte evsizlerle ilgili fark?ndal??? da art?rmaya çal???yoruz.

corbada tuzunuz olsun

– ?smi kim buldu?

?sim en eski gönüllülerimizden biri olan Berkan Çelik taraf?ndan sosyal medyada hashtag olarak kullan?l?yordu, sonras?nda gönüllüler aras?nda bu ismi kullanal?m diye dü?ündük. Çünkü asl?nda yapmaya çal??t???m?z ?eyi çok güzel ifade ediyor. ?çerisinde çorba bar?nd?r?yor olmas? da art?s?.

– Ekip neler yap?yor, sistem nas?l i?liyor?

Her ak?am gönüllülerle saat 20.00’de Firuza?a Mahallesi, Borazan Sokak No: 3’te bulu?uyoruz. Yeni kat?lan gönüllülere ön bilgilendirmenin ard?ndan Firuza?a Camii önü, Gezi Park? ve Galatasaray Lisesi önü olmak üzere üç ana noktam?z için yola ç?k?yoruz. Da??t?m, 20.30-22.30 saatleri aras?nda gerçekle?iyor. Bu ana noktalarda gelece?imiz saati evsizler bildikleri için s?raya girip çorbalar?n? al?yorlar, o an orada bulunmayanlar için de paket yap?yoruz. Bu da??t?m noktalar?m?z aras?nda geçi? yaparken gördü?ümüz evsizlere de çorbalar?n? b?rak?yoruz. Bazen gönüllülerimizin yak?n? vefat ediyor, pilav yap?l?p da??t?l?yor, helva yap?l?yor. Gönüllülerimizin yönlendirmesi ile ?ekil buluyor. Haftan?n yedi günü, her gün bir gün sorumlusu var; o gün gelen gönüllülerle ve o günkü organizasyon ile, o sorumlu gönüllü ilgileniyor.

corbada tuzunuz olsun

Çorba yap?m?nda ve da??t?m?nda kullan?lan malzemeler, gönüllüler ve da??t?ma gelemeyip bize destek olmak isteyen ki?iler taraf?ndan kar??lan?yor. Destek olmak isteyene, “Bize mercimek, karton kase getirebilirsiniz” diyoruz. K?yafet getirmek isteyenlere, o an evsizler en çok neye ihtiyaç duyuyorsa belirtiyoruz, bize ula?t?r?yorlar. Biz de onlar ad?na evsiz insanlar?m?za ula?t?r?yorduk, ?imdi de yeni açt???m?z k?yafet ma?azas?nda raflara diziyoruz. ?htiyac? olan be?endi?ini, bedenine göre seçerek al?yor.

corbada tuzunuz olsun

 “EVS?ZLER ?Ç?N GER? KAZANIM PROJELER? YAPMAYA ÇALI?IYORUZ”

– Bir sponsorunuz ya da sponsorlar?n?z var m?? Bu tip isteklerle gelen markalar oldu  mu?

K?yafet ma?azas? açt?ktan sonra bu yönde çok talep gelmeye ba?lad?. ?stanbul içinden k?yafet gönderecek olanlar için bir kargo firmas? sponsorumuz oldu. ?stanbul içinde bize k?yafet göndermek isteyen insanlar?n belirtti?i adresten alarak ücretsiz olarak bize ula?t?r?yorlar. Bro?ürlerimizin bas?lmas?nda sponsor olan matbaa var, bize bir miktar mercimek gönderen bir catering firmas? oldu, k?yafet ma?azas?n?n raflar? da Bursa’daki bir raf firmas? taraf?ndan gönderildi. Ayr?ca biz de firmalarla destek konusunda yeni yeni ileti?ime geçmeye ba?lad?k. Genellikle olumlu kar??lan?yor, ‘ufak da olsa bizim de çorbada tuzumuz olsun’ diyorlar. Sponsor ve destekçilerimize corbadatuzunolsun.org internet sitemizde yer veriyoruz ve sosyal medya üzerinden kendilerine te?ekkürlerimizi duyuruyoruz.

– ?u an en büyük s?k?nt?lar?n?z neler?

En büyük sorunumuz evsizlere ula?abilmek. Çok fazla ötekile?tirildikleri için içlerine kapanm?? durumdalar ve psikolojik deste?e ihtiyaçlar? var. Hepsinin en büyük arzusu sokaktan kurtulmak; bir i?, s???nacak s?cak bir ev ve yeni bir hayat. Herkesin ikinci bir ?ans? hak etti?ine inan?yor ve sorumlulu?umuzun sadece çorba da??tmak olmad???n? dü?ünerek evsizler için geri kazan?m projeleri yapmaya çal???yoruz. Bunun için ilk ad?m? att?k ve yak?n zamanda sekiz ki?i i?e ba?layarak yeni bir hayata merhaba diyecek. Devam?n gelebilmesi için deste?e ihtiyac?m?z var.

– Kat?ld???m ak?am ?stiklal Caddesi giri?inde OHAL gerekçesiyle polisler ekibi durdurarak uyar?da bulundu. OHAL öncesi ve sonras?n? de?erlendirir misiniz?

OHAL öncesi Gezi Park?’ndaki çorba da??t?m?n?n ard?ndan ?stiklal Caddesi’nden Galatasaray Lisesi önüne inerek oradaki evsizlere çorba da??t?m?m?z? tamamlay?p günün sonu foto?raf?n?n ard?ndan o günkü da??t?m?m?z? sonland?r?yorduk. OHAL ve ülkenin, hatta dünya genelinde ya?anan terör olaylar?n?n da etkisiyle güvenlik güçleri çe?itli güvenlik tedbirleri al?yorlar. Sizin kat?ld???n?z ak?am ben de da??t?mdayd?m, polisler aras?nda da geçen diyalo?u hat?rl?yorum. Bu olay ya?and?ktan üç gün sonra Yenibosna’da bir karakolda patlama oldu mesela. OHAL sebebiyle Galatasaray Lisesi önüne art?k grup halinde inemiyoruz ancak evsiz insanlar da çorbas?z kalmas?nlar diye bir-iki gönüllü arkada??m?zla çorbalar? o bölgeye ula?t?r?yoruz.

“HEP?M?Z B?R GÜN EVS?Z KALAB?L?R?Z” 

– Sizi ba?ka zorlayan durum veya ki?iler var m??

Evsizlerle ilgili bizi zorlayan bir durum olmuyor ancak zaman zaman gönüllüler zorluyor. Yüzde yüz gönüllülerden olu?an bir ekibiz. Herkes i?inden, okulundan arta kalan vaktinde elinden geleni yap?yor. Bazen öyle sorunlarla kar??la??yoruz ki, nazik bir cevap bulmak saatler alabiliyor. Bizim evsizler için harcayaca??m?z enerjiyi tüketen gönüllüler olabiliyor zaman zaman J
– Bu i?i yapmaya ba?lad???n?zdan bu yana sizi en çok ?a??rtan olay neydi?

Toplumda yerle?mi? ‘evsiz’ alg?s? tinerci, dilenci, sarho? ?eklinde; ancak gerçek bu durumdan çok farkl?. ?ngilizceyi ana dili gibi konu?andan Rolling Stones dinleyene, zaman?nda Ye?ilçam’da yer alan sanatç?s?na, mesle?inde uzman ancak baz? problemler nedeniyle evsiz, ailesiz kalm?? insanlar var. Bu insanlar? evsiz olarak gördü?ünüzde, kafamda çizdi?im evsiz imaj? ile gerçek çok farkl? diyorsunuz. Bu örnekleri de görünce anl?yoruz ki, hepimiz bir gün evsiz kalabiliriz. Onlar da asl?nda sizin, bizim gibi insanlar fakat belirli nedenler onlar? bu duruma maruz b?rakm??.

– ?ki y?lda neler de?i?ti, nas?l bir yol katettiniz?

?ki y?ld?r her ak?am evsizler için çorba da??t?yoruz, bunu tamamen amatör bir gönüllü grubu olarak yürütüyorduk ancak gönüllü say?m?zda ciddi bir azalma olmaya ba?lam??t?. Üç kazan çorba pi?iyor günlük, çorba da??t?m?nda bir gönüllüye dü?tü?ümüz günler oldu. Bir gönüllü tek ba??na tüm malzemeleri mümkün de?il ta??yamaz. Her gün en az alt?-yedi gönüllü gerekiyor. Düzenli gelen gönüllüler, arkada?lar?n?, tan?d?klar?n? çorba da??t?m? için davet ediyordu ancak yetmemeye ba?lad?. Bu bizim için ciddi bir problemdi, sosyal medyaya son dört ayda daha fazla a??rl?k verdik, sosyal medya sayesinde gönüllü say?m?zda art?? olmaya ba?lad?. Daha fazla tan?n?r olduk, insanlar?n deste?ini hissetmek, bizim de çorbada tuzumuz olsun demelerini duymak çok güzel. Özellikle evsizler için aç?lan k?yafet ma?azas? büyük bir yank? buldu ve büyük kanallar?n ana haber bültenlerinde yay?nland?, radyo programlar?na ba?land?k, sosyal medyada ünlüler çok destekledi. Ünlülerin deste?i de bizim için çok önemli çünkü birçok gönüllüye de onlar vas?tas?yla ula??yoruz, giysi gönderen ünlüler oldu. ?nsanlar?n payla??m yapma istekleri bizi gerçekten çok motive ediyor. Destek olan, olmak isteyen herkese çok te?ekkür ediyoruz.
 

“?NSAN OLDU?UMUZU HATIRLATAN B?R H?S”

– ?lk kez çorba da??t?m?na gelen gönüllülerde, da??t?m bittikten sonra nas?l bir ruh hali gözlemliyorsunuz?

En basitinden evsizlerle ilgili kafada olu?an imaj ile gerçe?in fark?na varman?n ?a?k?nl??? oluyor. Gelenler, günün sonunda buruk ama mutlu olarak ayr?l?yorlar. Bir de bir arkada??mdan örnek vermem gerekirse, benden duyup bir ak?am çorba da??t?m?na kat?lmak istedi?ini belirtmi?ti. Birlikte bir tarih kararla?t?rd?k ama onun da i?lerinin yo?unlu?u nedeniyle “çok yorgunum” diye diye geliyordu J O gün geldi çorba da??t?m?na kat?ld?, “Yorgunsan biz devam ederiz, istersen erken ayr?labilirsin” dedim. O da, “Hay?r Ünsiye gitmeyece?im çok iyi hissediyorum, yorgunlu?umu hissetmiyorum bile” dedi.

corbada tuzunuz olsun

– ?ki y?lda çorba da??tt???n?z evsiz say?s?nda bir artma ya da azalma var m??

Evet, artma oldu. ?ki y?l öncesinde 100-150 civar?nda evsize çorba da??t?yorken bu say? 250’lere kadar ç?kt?.

– Her ?eyin mekanikle?ti?i bir dünyada evsiz insanlar?n karn?n?n doymas?na vesile olman?n hissini tarif edebilir misiniz?

?nsan oldu?umuzu hat?rlatan bir his. Telaffuz ederken sadece “bir kase çorba” ama o kaseyi uzatt???n?zda evsizlerin o içten gülümsemesi, çorbadan daha s?cak. Tan?mad???n?z birinin size, “Allah raz? olsun” demesi, sokaklarda ya?amak zorunda kalan çocuklar?n ko?up size sar?lmas? inan?lmaz bir iç huzur. Dünyay? daha güzel ve daha ya?an?las? bir yer haline getiremiyoruz belki ama en az?ndan soka??n gölgesinde ya?ayanlara yaln?z olmad?klar?n? hissettiriyoruz. Bu da kendimizi daha iyi hissetmemizi sa?l?yor. Hayat bir döngü asl?nda; iyilik yapt?kça iyilik buluyorsun.

“EVS?ZLER ‘BEN ARTIK GÖRÜNMEZ M? OLDUM’ D?YE DÜ?ÜNÜYORLAR”

– Evsiz insanlarla ileti?imdesiniz de ayn? zamanda. Onlarla nas?l ili?kiler kuruyorsunuz? San?r?m i? arayanlara i? buldu?unuz da oluyor…

Evsizlerle ileti?imi çorba da??t?m? esnas?nda gerçekle?tiriyoruz. Neye ihtiyaçlar? oldu?unu soruyoruz; mont, battaniye derken, ne i? yapt?klar?n?, hikayelerini ö?reniyoruz, tan?yoruz art?k onlar?. Biz de i? konusunda ileti?im k?sm?nda arac? olduk. Bir gönüllümüz çal??t??? firmada al?m olaca??na dair bir bilgi vermi?ti, firma yetkilileri ile ön görü?me k?sm?n? gerçekle?tirdik, sonras?nda sekiz evsiz ki?iyi de görü?türdük, kar??l?kl? anla??ld? ve i?e kabul edildiler.

– “Evsiz kalmak bir tercih de?ildir. Evsiz yani sokakta ya?ayan insanlar da toplumun bir parças?d?r” diyorsunuz. Bu hareket sayesinde evsiz insanlar?n hayatlar?nda nas?l bir de?i?im gözlemlediniz?

Yeni tan??t???m?z zamanlarda daha çekingen, utangaç, k?rg?n olan evsizlerin ?imdi, onlarla ileti?ime geçiyor olmam?z?n etkisiyle var olduklar?n? hat?rlad?klar?n? ve mutlu olduklar?n? hissedebiliyoruz. ‘Var olduklar?n? hat?rlamalar?’ndan kastetti?im ise evsizlerin en büyük üzüntülerinden biri olan, evsiz olduktan sonra sokakta yürüyen insanlar?n yanlar?ndan onlara hiç bakmadan geçmeleri; göz temas?, ileti?i kurmamalar?, hatta onlardan korkmalar?. Bu durum, onlar?n kendilerini,  “Ben art?k görünmez mi oldum” diye bir dü?ünceye itmi?. Bu cümleyi bir evsizimiz kurdu bize. Bu nedenle onlarla ileti?im kuruyor olmam?z çok de?erli her iki taraf için de.

– Evsizli?e ve evsiz insanlara dikkat çekmek projenin amaçlar?ndan biri. Peki bu insanlarla ilgili gelecekte ba?ka neler planl?yorsunuz?

Gelecekteki planlar?m?zdan en önemlilerden bir tanesi, psikolojik destek. Bu nedenle aram?za kat?lan yeni gönüllüler için olu?turdu?umuz k?sa bir formumuz var, formdaki meslek k?sm? bu nedenle önemli. Evsizlere psikolojik destek konusunda yard?mc? olabilecek psikologlar ile birlikte böyle bir ?ey yapmay? hedefliyoruz. Bir di?er hedefimiz de, mevcut çorba da??t?mlar?nda her güne düzenli gönüllüleri oturtarak farkl? bölgelerdeki evsizlere ula?mak. Amac?m?z daha çok evsize ula?mak, toplumda fark?ndal??? olu?turmak ve onlar için kal?c? çözümler bulabilmek. Yapabildi?imizin en iyisini yapmaya, bu insanlar? tekrar hayata kazand?rmay? istiyoruz. “?u da yap?lsa güzel olabilir” denilen proje önerilerine de her zaman aç???z, amac?m?z yard?mla?ma ile daha iyi hale getirebilmek.

– ?imdi bir de evsiz insanlar için ücretsiz k?yafet ma?azas? açt?n?z. Buradan da k?saca bahseder misiniz?

Hepimizin evinde illa ki unuttu?u, art?k giymedi?i tertemiz k?yafetleri, battaniyeleri, ayakkab?lar? oluyor. Biz de, ihtiyac? olan insanlar?n k?yafet edinebilmesi için uzun zamand?r akl?m?zda olan bu ma?azay? açt?k. Sosyal medyada da k?yafet ma?azas? için bir etkinlik olu?turduk, destekçiler inan?lmaz say?lara ula?t?. O gün raflar? duvarlara monte eden de gönüllüydü, gelen gönüllüleri kar??layan da. Harika bir atmosferdi, ma?aza gün boyu k?yafet getirenlerle doldu. Gelen k?yafetlerin çok büyük k?sm? da ihtiyaç sahiplerine ula?t?r?ld?. Havalar?n so?umas? sebebiyle çok fazla say?da evsiz geldi, bu nedenle mevcutta; erkek mont, erkek kazak, eldiven, battaniyeye k?? boyunca sürekli olarak ihtiyac?m?z olacak.

– Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bizlere, daha do?rusu bizim vesilemizle evsiz insanlar?m?za destek olanlara evsizler ad?na çok te?ekkür ediyoruz, onlar bize te?ekkürlerini iletiyor. Benim de buradan destek olanlara iletmek borcumdur.

http://www.sivilsayfalar.org/sokagin-golgesinde-yasayanlara-yalniz-olmadiklarini-hissettiriyoruz/