• slidar11

      Çorba Da??t?m?

      Çorbada Tuzun Olsun Hareketi olarak ba?lad???m?z ve yakla??k 3 y?ld?r kesintisiz olarak devam eden evsizler için bir tas s?cak çorba projemiz her ak?am 20:30 - 22:30 saatleri aras?nda Beyo?lu bölgesinde yap?lmaktad?r. Cihangir, Taksim, Gezi Park?'nda yap?lan çorba da??t?m?m?zdan her ak?am 250 civar?nda evsiz dostumuz faydalanmaktad?r. Bir tas s?cak çorba sizler için önemli olmayabilir ama sokakta ya?amak zorunda kalan bir insan?n hayat?n? idame ettirebilmesi için önemlidir. Ayn? zamanda evsiz insanlar?n sosyalle?mesi için de bir araçt?r.
      $0.00 donated