Blog

?stanbul’da 10 bin evsiz var

marti_dergisi

Berkan Çelik, Çorbada Tuzun Olsun Projesinin öncülerinden biri. Özel bir ?irkette mimar olarak çal???yor. Evli ve bir çocuklar? var. E?i, kuca??nda bebe?i ile Berkan Beye ve evsizlere destek oluyor. Ana-o?ul, kar?-koca, ö?renci, i? adam?, sanatç? gönüllü birçok insan,  2 y?l boyunca geceleri evsiz dostlar?m?z için çorba da??t?m? yap?yor ve seslerini duyurmak için de çal??malar?na ellerinden geldi?inde devam ediyorlar. ??i olmayan evsizlere i? imkan? da sa?layan gönüllülerin en büyük dü?lerinden biri; evsizlerin bar?nabilecekleri alanlar?n?n olmas? ve tüm yetkililerden bu anlamda destek bekliyorlar…

Berkan Bey ile saat 22:00 de Taksim Gezi Park?’nda bulu?tuk ve röportaj?m?z? burada gerçekle?tirdik.

Berkan-Çorbada Tuzun Olsun-Sevilay Acar

Çorbada Tuzun Olsun Projesini anlat?r m?s?n?z?  Bu projeyi kimler yürütüyor?

D??ar?da birçok evsiz var ve evsiz dostlar?m?za “yan?n?zday?z” diyebilmek ve bir tas çorba verebilmek için bu projeyi ba?latt?k.  Çorbada tuzun olsun projesini duyarak buraya gelen ve giderek ço?alan gönüllüleriz.  Önceleri haftan?n belirli günleri geliyorduk ?imdi her gece buraday?z. Bugün Çorbada Tuzun Olsun kendi ba??na bir insiyatif gibi olu?mu? durumda.  Kendi logosu, kendi gönüllüleri olan bir gönüllüler grubu haline geldik. Asl?nda daha da çok ki?i olal?m ve Türkiye’nin her yerinde evsizlere yard?mc? olal?m istiyoruz çünkü olmas? gereken bu.

Türkiye’de ve ?stanbul’da ne kadar evsiz var biliyor musunuz?

?stanbul’da 10 bin kadar evsiz var. Türkiye çap?nda tahminen 70- 80 bin evsiz var. Çünkü ne yaz?k ki bu yönde yap?lan herhangi bir çal??ma yok. Evsizler yokmu? gibi davran?yoruz, biz de buna kar?? bir fark?ndal?k olu?turmaya çal???yoruz. Çorba da??t?m? birçok gönüllü için bir fark?ndal?k asl?nda. Çünkü Türkiye’de evsiz insanlar somut olarak var ve ben de, bizler de yar?n bu durumda olabiliriz.  Ev kiras?n?n askeri ücretin yüksek oldu?u bir toplumda ya??yoruz,  bu hepimiz için zor, yar?n hepimizin evsiz kalma ihtimali var. Buradaki insanlarla konu?ursan?z aralar?nda Rolling Stones dinleyen insanlar da bulacaks?n?z.

Yadigar Ejder bu parkta ya?ad??? dönemde öldü. Onun d???nda Mehmet Akif Ersoy’un o?lu Emin Ersoy’un ölüsünü terk edilmi? bir kamyonun karoserinin alt?nda buldular. Sokaklarda ya?arken öldü.

Bireysel olarak asl?nda çok sorumlulu?umuz var. Görüyorsak, duyuyorsak sorumluyuz. Çünkü biz bir bütünüz ve hiç kimse hiç kimseden farkl? de?il. Belki sadece ko?ullar?m?z e?it de?il. ??te burada da e?itli?i sa?lamay?, yard?m elini uzat?p ihtiyac? olana destek olmay? bireysel olarak da dü?ünmeliyiz. Siz gönüllüler bir araya geldiniz ?stanbul da çorba da??t?yorsunuz ve destek giderek ço?al?yor.

Türkiye genelinde de çorba da??t?m? yap?l?yor mu? Kendi bölgelerinde ve ?ehirlerinde çorba da??t?m? yapmak isteyen ki?iler ne yapmal?lar?

Twitter’da  #çorbadatuzunolsun hashtag’i açt?k. Bu hashtag ile bize ula?an herkesle ileti?im kuruyoruz. Çorba da??t?m?; ?zmir, Ankara, Antalya, Adana, Mersin de dâhil sekiz ilde gerçekle?iyor. Bu insanlar?n hepsi sosyal medyadan ula?arak destek oldular. Cep numaralar?m?z? da s?k s?k payla??yoruz. Bize gelen etkinlik taleplerini yönlendiriyoruz. Mesela ?zmir’ de çorba da??t?m?n? iki üniversite ö?rencisi olan Sibel Arslan ve Ece Alt?nörs’e yönlendirdik ve iki sene ?zmir çorba da??t?m? yapt?. Bu k?? tekrar devam edecekler. Asl?nda bu fark?ndal??? yakalayan ve sosyal medyadan görüp; “ben de bir ?ey yapmal?y?m” diyen insanlar yönlendirme bekliyor.

Her il ayn? ?ekilde mi hareket ediyor?

Bize ula?an gönüllülere ; “biz ne yap?yorsak ayn?n? yap?n” demiyoruz, herkes kendi imkânlar? ölçüsünde hareket ediyor. Bugüne kadar yapt?klar?m?z? sunuyoruz, onlar da kendi yöntemleriyle çorba da??t?m?na e?lik ediyorlar.

Mesela yine ?zmir de bir restoran “ben çorban?z? veririm yeter ki siz gelin da??t?n” dedi. Biz çorbam?z? evsizler evinde haz?rlarken onlar da ?zmir de restoran çorbalar? haz?rlad?lar. Adana’da da??t?ma tencerelerle ç?kt?lar. Herkes kendi imkânlar? ve yapabilecekleriyle hareket ediyor.

Gezi Park?’nda kaç ki?i kal?yor? Taksim’de günde ne kadar çorba da??t?m? yap?yorsunuz?

Her ak?am yakla??k 250-300 kâse çorba da??t?yoruz. Parkta kalan 30- 40 ki?i var.

Oyuncu Fikret Bey

Gece Sabaha Kadar Uyuyamad???m?z Zamanlar Oluyor

Röportaj?m?z esnas?nda orada bulunan bir evsiz dostumuzla da sohbet ediyoruz. Kendisi y?llarca sokaklarda ya?am?? bir oyuncu. Sevgili Fikret ?ülen a?abeyimizin yakla??k üç ayd?r Gezi Park?’nda ya?ad???n? ö?reniyor ve kendisiyle sohbet ediyoruz…

Ne zamandan beri bu parkta ya??yorsunuz?

Yakla??k dört y?ld?r sokaklarda, üç buçuk ayd?r da Gezi Park?’nda ya??yorum. Park?n durumunu yak?ndan gördüm. Burada kalan insanlar? yak?ndan takip ettim. Neler yap?labilece?i konusunda di?er arkada?lar parkta kalmad?klar? için park?n içinde ya?amad?klar? ve insanlarla bire bir ili?kide olmad??? için tam olarak ne oldu?unu bilemeyebilirler. Ama ?unu söylemeliyim; bugün parkta kalan insanlar?n içinde gençler var, aileleri taraf?ndan fazla ilgilenilmeyen, içlerinde madde kullananlar var, tam olarak ba??ml? hale gelmemi? gençlerimiz var. Sivil toplum kurulu?lar? ve devletin bu ki?ilerle  bire bir ilgilenmeleri  ve çözüm yolu üretmeleri gerekiyor.

eski ye?ilçam oyuncular?ndan bir ablam?z

Ne zamandan beri ?stanbul’das?n?z ve oyunculu?a nas?l ba?lad?n?z?

Bir süre Konya’da ?efkat Derne?i’nde kald?m daha sonra ?stanbul’a geldim. Adnan Celal Zaman isimli bir tiyatro oyuncusu arkada??m vard?, Onun vas?tas?yla tekrar setlere döndüm. Kurtlar Vadisi, ?ki Dünya Aras?, O Hayat Benim, Güllerin Sava??, Osmanl? Tokad? gibi dizilerde bölüm oyuncusu olarak rol ald?m. Bu sene k?smet olursa in?allah  Dirili?’te sürekli oyuncu olarak görev alma durumum var. Haber bekliyorum. Olursa çok iyi olacak çünkü hem sokaktan kurtulaca??m hem de kendi mesle?imle ilgili istedi?im bir yere gelmi? olaca??m. Çok istiyorum, bu konuda h?rsl?y?m.

?u anda bu parkta m? kal?yorsunuz?

Evet, bu ay sonuna kadar Gezi Park?’nda ya?ayaca??m. Bir yer ile ba?lant?ya geçtim, konaklamak için bir yer ayarlamaya çal???yorum, k?smet olursa bu ay burada son kal???m olacak.

Sokakta ya?amak zorunda olmak size neler hissettiriyor, ?artlar?n?z zor olmal??…

Bunun so?u?u var s?ca?? var, sadece sokakta ya?ayan insanlar gelmiyor buraya d??ar?dan insanlar da geliyorlar. Dengesiz insanlar da oluyor, gece sabaha kadar uyumad???m?z zamanlar oluyor. Dü?ünün, hemen hemen her gün ya??yoruz bunlar?.

Hiç Pes Etmedim, Elimden Geldi?ince De Bir ?eyler Yapmaya Devam Edece?im…

Bir eviniz olsun isterdiniz tabi…

Elbette bir ev, bir aile, ayakta durabilmek… ??te bu nedenle ben di?imle t?rna??mla çal??maya, mücadeleye devam ediyorum hala. Sokakta oldu?um halde,  bugün Gezi Park?nda kald???m halde yine kendi sektörümle ilgili ba?lant?lar?m devam ediyor.

“Benim hala umudum var” diyorsunuz…

Hiç pes etmedim, ben elimden geldi?ince de bir ?eyler yapmaya devam edece?im. Sa? olsun Berkan karde?im birçok eksi?im konusunda her zaman yan?mda oldu. Bu nedenle ona karde?im diyorum.  Bize i? f?rsatlar? verilse, çal??may? çok istiyoruz.

Nas?l bir destek, evsizler için çözüm olur?

Evsiz insanlar tek tek ölüyorlar ve bu haber olmuyor. Evsiz insanlar? fark etmemiz için toplu ölmelerini beklemeyelim. Bu konuda bol bol payla??m yapal?m ve fark?ndal?k yaratal?m.  Belediyelerden destek bekliyoruz. Belediyelerle ileti?imi olan ki?ilerden destek bekliyoruz. En kötü belediye 10 ki?ilik bir bar?nma evi açabilir. Bu insanlara i? imkan? sunabilecek ve rehabilite edecek çözümlere ihtiyaç var. Bizim talebimiz, bir evsizler evi aç?lmas?.

Peki, biz bireysel olarak neler yapabiliriz?

Sosyal medyada ihtiyaçlar?m?z? payla??yoruz. Ayn? zamanda yard?m etmek isteyen gönüllüler bize www.corbadatuzunolsun.org adresinden de ula?abilirler. Bir payla? tu?una basmak gerçekten insan kazand?r?yor. ?ki üç gönüllü kazand?r?yor. Daha çok payla??m, daha çok gönüllü ve daha çok evsize destek demek.

?nstagram /corbadatuzunolsun 

Twitter / corbadatuzunolsun  

Facebook/ corbadatuzunolsun

http://www.martidergisi.com/istanbulda-10-bin-evsiz-var/