ana frup

Çorbada Tuzun Olsun Hareketi olarak ba?lad???m?z ve yakla??k 3 y?ld?r kesintisiz olarak devam eden evsizler için bir tas s?cak çorba projemiz her ak?am 20.30 – 22.30 saatleri aras?nda Beyo?lu bölgesinde yap?lmaktad?r. Cihangir Firuza?a Camii önü ve Taksim Meydan?’nda yap?lan çorba da??t?m?m?zdan her ak?am 250 civar?nda evsiz dostumuz faydalanmaktad?r. Bir tas s?cak çorba sizler için önemli olmayabilir ama sokakta ya?amak zorunda kalan bir insan?n hayat?n? idame ettirebilmesi için önemlidir. Ayn? zamanda evsiz insanlar?n sosyalle?mesi için de bir araçt?r. Siz de bu etkinli?imize kat?lmak isterseniz bize ula?man?z ve sadece 2 saatinizi ay?rman?z yeterli.