Çorbada Tuzun Olsun Hareketi olarak ba?lad???m?z bu yolda, 3 y?la yak?n süredir kesintisiz olarak sokakta ya?amak zorunda kalan insanlara bir nebze de olsa yard?mc? olabilmek amac?yla çorba da??t?m? yapmaktay?z. Sokakta ya?amak zorunda kalan diyoruz çünkü, biliyoruz ki “Evsiz kalmak kimsenin tercihi de?ildir!”. Bu amaçla ç?kt???m?z yolda dernekle?erek art?k bu insanlara daha çok faydam?z olaca??n? dü?ünüyoruz. Bir tas s?cak çorba bizler gibi ba??n? sokacak bir yuvas? olanlara bir ?ey ifade etmese de, o insanlar için hayati önem ta??maktad?r. Çorba bu insanlar?n sosyalle?mesi için de bir araçt?r. Bu sayede hor görülüp d??land?klar? bir toplum kar??s?nda insani duygular?n? ayakta tutabilmektedirler. Bir tas s?cak çorba ile ba?lad???m?z bu yolculu?a farkl? projelerle de devam etmekteyiz. Çünkü onlar da bizim gibi bir insan ve onlar? da tekrar topluma kazand?rmal?y?z. Bu nedenle psikolojik destek, i? bulma ve tekrar ba?lar?n? sokabilecekleri bir yuvalar? olmas?na destek oldu?umuz projeler geli?tirmekte ve bu konuda ciddi ad?mlar atmaktay?z. Ben nas?l bu olaylara destek olabilirim derseniz, sizler de bu olu?umun içerisinde yer alabilir ve projelerimize destek olabilirsiniz. Unutmay?n “Evsiz kalmak kimsenin tercihi de?ildir!” Hadi sen de gel #corbadatuzunolsun.