Projelerimizde sana
ihtiyac?m?z var

Çorbada Tuzun Olsun Dernegi olarak amac?m?z, evsiz insanlar hakk?nda toplumda fark?ndal?k olusturmak ve evsiz dostlar?m?z?n topluma geri kazand?r?lmas?na yard?mc? olmakt?r. Sizler de uzman oldugunuz konularda bize destek olabilir ve projelerimizin hayata geçirilmesine katk?da bulunabilirsiniz.

Yakla?an etkinlikler

  Duyurular

  Derne?imizle ile ilgili her türlü ?ikayetleriniz için denetleme@corbadatuzunolsun.org adresinden bize ula?abilirsiniz.

  Kamuoyuna Duyuru

  Bas?nda ve sosyal medyada yer alan baz? haberlerde derne?imiz gönüllülerinden Ay?e Tükrükçü’nün derne?imiz kurucular?ndan oldu?u dile getirilmektedir. Çorbada Tuzun Olsun Derne?i olarak bu haberlerle hiçbir ba?lant?m?z yoktur. Ay?e Tükrükçü derne?imiz kurucu üyelerinden de?il, projenin ilk ba?lang?c?nda büyük eme?i geçen gönüllülerimizdendir.

  I. Ola?an Genel Kurul Toplant?m?z? gerçekle?tirdik. Yeni dernek yönetimimize görevinde ba?ar?lar diliyoruz.                

  Evsiz kalmak kimsenin tercihi de?ildir!

  “Evsiz kalmak kimsenin tercihi de?ildir” diyoruz, çünkü insanlar? evsiz kalmaya yani sokakta ya?amaya iten nedenleri biliyoruz ve bunlar? di?er insanlara da anlatmak ve kamuoyunda bir fark?ndal?k olu?turmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kimse o so?uk sokakta bir bank üzerinde uyumak istemez.

  Devam?

  Ba?ar? Hikayelerimiz

  Destekçilerimiz

  Hayat? güzelle?tirmek senin elinde…

  Evsiz haber

  Blog sayfam?zda dernegimiz ve yapt?g?m?z çal?smalarla ilgili medyada yer alm?s haberleri görebilirsiniz. Bu haberler sayesinde evsizler hakk?nda toplumda olusturmak istedigimiz fark?ndal?k artmaktad?r.

  HAD? SEN DE GEL #ÇORBADATUZUNOLSUN !